Mỡ Bò Trắng Chịu Nhiệt Molykote G-4500

Ứng Dụng Mỡ Bò Trắng Chịu Nhiệt Molykote G-4500

Mỡ tổng hợp màu trắng có tính nhất quán nhẹ cho mục đích chung có thể được sử dụng trong phần tử lăn và ổ trượt, chốt trục, cam, thanh dẫn, đường dẫn, vít truyền động, bánh răng, trục và các chi tiết máy khác.