Mỡ Thực Phẩm Fuchs Cassida Grease RLS 2

Ứng Dụng Mỡ Thực Phẩm Fuchs Cassida Grease RLS 2

Hộp số được bôi trơn bằng mỡ được nạp nhẹ (RLS 00 | 0)
Hệ thống bôi trơn tự động, tập trung (RLS 00 | 0)
Phần tử lăn và ổ trượt (RLS 1 | 2)
Các mối nối và liên kết mở ra bầu khí quyển (RLS 1 | 2)
Hệ thống bôi trơn tự động, tập trung (RLS 1 | 2)