Mỡ SKF LGGB 2

Ứng Dụng Mỡ SKF LGGB 2

Thiết bị nông nghiệp và lâm nghiệp
Thiết bị xây dựng và động đất
Thiết bị khai thác và vận chuyển
Xử lý nước và tưới tiêu
Khóa, đập, cầu
Các liên kết, thanh kết thúc