Dầu Thủy Lực Thực Phẩm Interflon Food Lube H46

Ứng Dụng Dầu Thủy Lực Thực Phẩm Interflon Food Lube H46

Tốt nhất trong loại dầu phân loại cho các hệ thống thủy lực cố định và di động trong môi trường yêu cầu an toàn thực phẩm