Dầu Thủy Lực Castrol Hyspin AWS

Ứng Dụng Dầu Thủy Lực Castrol Hyspin AWS

Dòng sản phẩm Hyspin AWS hoàn toàn tương thích với các vật liệu đàn hồi thường được sử dụng cho con dấu tĩnh và động, chẳng hạn như polyme nitrile, silicone và flo (ví dụ như Viton).