Dầu Thực Phẩm Interflon Food Lube LT

Ứng Dụng Dầu Thực Phẩm Interflon Food Lube LT

Dùng cho các hệ thống thủy lực cố định và di động và bôi trơn các bộ phận máy được sử dụng trong môi trường sản xuất, đóng gói, vận chuyển và lưu trữ ở nhiệt độ cực thấp (thực phẩm). Các ứng dụng bao gồm băng tải đông lạnh (xoắn ốc), máy làm lạnh băng tải, dây chuyền, máng trượt và thiết bị thủy lực (di động) yêu cầu chất lỏng gốc dầu loại ISO VG 22 nhiệt độ thấp, hiệu suất cao.